Signatera

Трансформација на менаџментот на карциноми со персонализирано тестирање

Signatera, персонализирана, тумор-информативна анализа оптимизирана да детектира циркулирачка тумор DNA(ctDNA) за молекуларна резудуална болест (MRD). Наменета е за пациенти кои се дијагностицирани со канцер за мониторирање на одговор на терапија и враќање на болеста преку следење на ниво на tDNAво циркулацијата на пациентот.

Тест за:

Молекуларна Резидуална Болест & рецидив

Тип на примерок:

Ткиво и венска крв

Гледаме во невидливото !

Signatera е прв и единствен персонализиран тумор циркулирачки DNA тест наменет за мониторинг, менаџмент и оптимизација на третирањето на солидни тумори .

Сите клетки, вклучително и карциномските клетки продуцираат cell-free DNA молекули во циркулацијата на пациентот. Секој тумор генерира ctDNA (cf DNA) специфична за туморот кој е дијагностициран. Циркулирачката туморна DNA се користи како маркер за детекција на присуство на ctDNA со кој може да се предвиди дали карциномот и по хируршкиот зафат се наоѓа во организмот и дали терапијата делува.

Доколку имавте хируршка интервенција за отстранување на туморното ткиво и Вашиот доктор и Вие сакате да знаете колку е можно порано дали канцер клетките се сеуште присутни во Вашата циркулација овие се важни информации кои може да ги добиете доколку го направите Signatera тестирањето:

  • дали е потребен дополнителен третман
  • дали моменталниот третман делува соодветно на болеста
  • дали има знаци дека карциномот се враќа или прогресира

Моменталните имиџинг техники кои се достапни (MRI или CT scan) се есенциајлни да се одреди статусот на карциномот , меѓутоа се лимитирани во можноста да детектираат многу мали траги од канцерогени клетки останати во Вашата циркулација наречени – molecular residual disease или MRD. Доколку останат нетретирани , резидуалните канцер клетки може да се мултиплицираат и да резултираат со враќање на болеста.

https://www.youtube.com/watch?v=nIHnvtkwq30

Signatera тестот е декалриран како Breakthrough Device Designation од страна на FDA

Medicare издаде позитивен драфт за LCD за Signatera

На кој принцип работи Signatera тестот?

Ги анализира примерокот од ткиво (земен постоперативно) и крв и ги детерминира уникатните тумор DNA мутации

DNA секвенцата од туморното ткиво и нормалните клетки од крвта се споредуваат за да се утврди уникатниот сет на мутации специфични за Вашиот примерок. Ова постпка се прави само еднаш.

Создавање на custom-bult и персонализиран Sigantera тест за Вас

Следниот чекор е селекција на 16 тумор ДНК мутации кои се формирани во рана фаза на карциномот. Овие мутации се викат ‘клонски мутации’ и би биле присутни во сите идни канцер клетки. Постапката на селекција на клонски мутации се извршува само еднаш.

Signatera детектира присуство и отсуство на циркулирачки туморни DNA клетки (ctDNA)

Откога Signatera тестот е креиран понатаму може да се употребува за детекција на присуство или отсуство на туморна DNA која потекнува од ткивото.  На тој начин во иднина може да се следи дали канцерот се враќа многу порано отколку со традиционалните методи за детекција

 

  • Персонализиран – custom – bult тест базиран на деткција на уникатен сет туморски мутации
  • Информативен – преку детекција на траги од туморска DNA овозможува високо специфично следење на присуство или отсуство на болеста

Што значат резултатите од Signatera тестот?

Резултатите ќе бидат позитивни или негативни за присуство на туморна DNА во Вашата крв.

Негативен резултат

Негативен рзултат значи дека не е пронајдено присуство на туморна DNA во Вашиот примерок и многу веројатно е дека сте cancer free .

Доколку имате метастатски карцином , негативен резултат значи дека третманот кој го користите моментално го намалил нивото на туморна DNA и притоа има позитивен ефект во лечењето на болеста.

Важно: Негативниот резултат може да се менува со тек на времето.Негативен Signatera резултат не гарантира дека никогаш во иднина болеста нема да се врати. По препорака на Вашиот доктор потребен е континуиран мониторинг преку испраќање на крв за анализа.

Пример – Signatera негативен резултат

Позитивен резултат

Позитивен резултат значи дека во Вашиот примерок е пронајдена туморна DNA , што може да резултира со враќање на болеста доколку не се отпочне терапија по препорака на Вашиот лекар. Генетска консултација е бесплатно достапна.

Пример – Signatera повизитивен резултат

Цена на Panorama Mini Panel:
30.750,00 ден

Дознај повеќе