Panorama Prenatal NIPT

Panorama може да идентификува најмногу ризици во близначна бременост од било кој друг NIPT тест во светот

 • Trisomy 21 – Даунов синдром
 • Trisomy 18 – Едвардсов синдром
 • Trisomy 13- Патау синдром
 • Анеуплоидии на половите хромозоми (доколку се детектираат)*
 • 222 – Ди Џорџ синдром (опционално)*

*достапни само за монозиготни близнаци

За близначна бременост само Panorama може да Ви даде информација за:

 • Зиготност – дали близнаците се моно или дизоготи
 • Индивидуална фетална фракција за дизиготни близнаци
 • Да го одреди полот на двете близначиња
 • Monosomy X –Тарнер синдром за монозиготна бременост

Panorama е единствениот ненивазивен пренатален тест кој може да ги раздвои хромозомите од двете близначиња, што значи дека може да Ви каже:

 • Дали близнаците се идентични (од иста јајна клетка) или различни (од две јајни клетки)
 • Пол за двете близначиња

Две женски

Едно женско, Едно машко

Две машки

Информацијата дека близнаците се идентични или различни добиена во рана бременост овозможува Вашиот доктор со поголема внимателност да ја следи бременоста од самиот почеток

Монозиготната бременост носи опасност од twin twin transfusion syndrome (TTTS), што значи нерамномерна прераспределба на планцентата кој секој од близнаците , а со тоа и нерамномерна поделеност на крвотокот и хранливите материи.Со тоа едниот близнак може да биде доминантен, да добива повеќе крв и хранливи материи од другиот близнак.Ваквата состојба допринесува за нерамномерен раст и развој кај момозиготните близнаци и се случува кај една во 45 монозиготни близначни бремености.Следењето на докторот и навремената препорака се од клучна важност при ваква ситуација.(Повеке информации ТУКА)

Дури 19%  монохориатни бремености следени со ултразвук се погрешно класифицирани како дихоријатни.

Навремената препорака и план на следење на докторот се од клучна важност за здрава бременост

Единствено Panorama може да Ви обезбеди индивидуална фетална фракција за дизиготни близнаци.

Прецизното одредување на феталната фракција кај близначна бременост е од клучно значење, бидејќи на тој начин ја исклучуваме можноста недоволен процент на фетална фракција од едниот близнак да има влијание на прецизноста на резултатот.

Цена на Panorama Mini Panel:
30.750,00 ден

Дознај повеќе